Veiklos sritys » Veiklos kryptys

2024 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS


Tobulinti ikimokyklinio ugdymo kokybę.

 

 

2024 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

TIKSLAS –  užtikrinti sėkmingą ugdymo(si) proceso organizavimą


UŽDAVINIAI:

1.    lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių dokumentų valdymo efektyvinimas.
2.    ugdymo proceso tobulinimas, tikslingai dalyvaujant (organizuojant) vietiniuose, rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose, renginiuose, išvykose, konkursuose ir pan.

 

 

TIKSLAS  – sveikatos ugdymas, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas.


UŽDAVINYS – sveikatos ugdymas, pasitelkiant ugdytiniams patrauklius sveikatingumo užsiėmimus.

 


TIKSLAS – efektyvus vaikų komunikavimo plėtojimas.

 

UŽDAVINYS specialiosios-logopedinės pagalbos ugdytiniams teikimas, atsižvelgiant į individualius kiekvieno vaiko poreikius.