Skelbimai

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL MOKESČIO UŽ DARŽELĮ

 

Tauragės rajono savivaldybės taryba 2022 m. kovo 30 d. priėmė sprendimą, kad nuo 2022 m. balandžio 1 d. keičiasi mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose.

Įvestas vienos darbo dienos 0,71 Eur. abonementinis mokestis, kuris mokamas nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus ir yra skiriamas gamybos išlaidoms  bei ugdymo reikmėms tenkinti.

Dienos maitinimo išlaidų norma dalijama į 3 dalis: pusryčius, pietus ir vakarienę.

Atskirais atvejais, esant tėvų prašymui, galima rinktis maitinimų skaičių ne trumpesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui: maitinimas 1 kartą per dieną, maitinimas 2 kartus per dieną arba, jei vaikas būna ne ilgiau kaip 4 val., jis gali būti nemaitinamas.

 

Nustatytos ir kitos sąlygos:

 

1. 30 proc. maitinimo norma nustatoma vaikams, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialių poreikių.

2. 50 proc. mokestis už maitinimą mažinamas, jei:

 • Vaikas turi tik vieną iš tėvų;
 • Šeima augina 3 ar daugiau vaikų iki 18 m. ar vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje ar aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių studijų programą (iki 24 m.);
 • Vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje bent vienas iš tėvų mokosi bendrojo ugdymo arba aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių studijų programą;
 • Vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą;
 • Šeima gauna socialinę pašalpą.

3. Mokestis už vaiko maitinimą neskaičiuojamas, jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl:

 • Vaiko ligos (pateisinti per 3 dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos). Jei vaikas serga daugiau nei 10 dienų, tėvai turi pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastį iš www.esveikata.lt
 • Tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės (t.y. darbo grafikas ar įsakymas, ar kt.);
 • Mokinių atostogų (jei vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi mokykloje), tėvams pateikus prašymą;
 • Už 5 be pateisinamos priežasties per mėnesį nelankytas dienas motinos nėštumo ir gimdymo, kito vaiko priežiūros atostogų metu;
 • Tėvų ligos metu (pateisinti per 3 dienas)
 • Ne darbo dienomis, kai tėvai dirba pagal kintamą darbo grafiką, pateikus dokumentą iš darbovietės
 • Dėl ekstremalių situacijų ar esant oro temperatūrai -20 C ir žemesnei;
 •  Esant aplinkybėms, trukdančioms įstaigos darbui (remontas, šildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų avarija ir kt.), mokyklos direktoriaus įsakymu;
 • Kt. priežasčių, nelaimių šeimoje atvejais, ne ilgiau kaip 3 dienas.

4. Abonementinis mokestis neskaičiuojamas:

 • Vasaros laikotarpiu (liepos-rugpjūčio mėn.) įstaigos nelankantiems vaikams.
 • Dėl vaiko ligos nelankantiems įstaigos daugiau kaip 10 d. pateikusiems pateisinamus dokumentus iš www.esveikata.lt per 3 dienas nuo pirmos atvykimo dienos po nelankymo
 • Skaičiuojant tik už vaiko lankytas dienas, rajono ar šalies teritorijoje paskelbtos epidemijos, karantino laikotarpiu ar įstaigos vadovo įsakymu uždarius įstaigą (grupę) remontui ar avarijos padarinių likvidavimui.

5. Pusę nustatyto vienos dienos abonementinio mokesčio moka, jei vaikas, ugdomas 4 val. per dieną

6. Mokestis už vaikų išlaikymą mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėn. 20 dienos.

7. Nesumokėjus mokesčio be pateisinamos priežasties už du mėnesius, direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, prieš tai informavęs tėvus.

 

(Išsami informacija)

 

 

 

 

 

 

PASIKEITUSI Į MOKYKLĄ PRIĖMIMO TVARKA

 

2020 m. vasario 26 d. savivaldybės taryba patvirtino naują vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą. (Tvarkos aprašas). (Prašymo forma).

 

 

 

 

INFORMACIJA KOREPETITORIUI, LAISVAI SAMDOMAM MOKYTOJUI AR

KETINANČIAM TOKIU TAPTI

 

 

 

KAS KEISIS VAIKŲ MAITINIME NUO RUGSĖJO 1 d.

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8d14e5046e311e8ade598b2394a491d

 

 

 

Plačiau

 

 

 

 

KEIČIASI MOKESČIO UŽ IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE TVARKA

 

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. keičiasi mokesčio už darželį tvarkos apraš 9.4 punktas.

 

Išsami informacija

 

 

 

 

Nuo 2016 metų rugsėjo - privalomas priešmokyklinis ugdymas

 

                 Nuo šių metų rugsėjo 1-osios visi šešerių metų vaikai privalės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes. Privalomą priešmokyklinį ugdymą įteisino Seimas, priimdamas Švietimo įstatymo pataisas.

                 „Ilgalaikių tyrimų duomenys rodo, kad kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas daro teigiamą poveikį visų vaikų, ypač augančių socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis, tolesnei socialinei emocinei raidai, padeda mažinti skurdą. Ankstyvoji vaiko patirtis lemia, kaip jam seksis mokytis toliau“, – projekto pristatymo metu sakė švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

                 Leisti į priešmokyklinio ugdymo grupę bus galima ir penkiametį, jeigu jis bus pakankamai subrendęs tokiam ugdymui. Pastaraisiais metais pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 96 proc. šešiamečių.

                 Priešmokyklinėse grupėse šešiamečiai susipažįsta su raidėmis ir skaičiais, tačiau pagrindinis priešmokyklinio ugdymo tikslas nėra išmokti skaityti ir rašyti. Vaikai mokosi bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais, būti ir veikti kolektyve, draugauti, spręsti problemas.

                 Ankstyvajam vaikų ugdymui skiriamas vis didesnis dėmesys visoje Europoje. Kai kurios šalys ankstina privalomo mokymosi pradžią, į mokyklą keliauja keturmečiai ir penkiamečiai vaikai.

 

 

 

 

 

KEIČIASI MOKESČIO UŽ IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE TVARKA

 

Nuo 2016 m. sausio 1 dienos keičiasi mokėjimo nuolaidų už darželį tvarka.

 

50 procentų mokės tėvai, kai:

 •  vaikas turi  tik vieną iš tėvų: kitas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu;
 • šeima augina tris ar daugiau vaikų iki 18 metų ar vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje arba aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių studijų programą (iki 24 metų amžiaus);
 • vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje bent vienas iš tėvų mokosi bendrojo ugdymo mokykloje arba aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių studijų programą;
 • vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą;
 • šeima gauna socialinę pašalpą.

 

Išsami informacija

-----------------

 

 

MOKESČIO UŽ IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE TVARKA

 

 

Mokesčio už darželį tvarkos aprašas.
Išsami informacija.